Algemene voorwaarden

Versie 01-11-2020

1. BEGRIPPEN
1.1 (Hoofd)huurder: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met de verhuurder een huurovereenkomst sluit ten aanzien van een vakantieaccommodatie en hiervoor het vervoer zelf regelt.
1.2 Medehuurder: degene die samen met de (hoofd)huurder in de vakantieaccommodatie verblijft.
1.3 Verhuurder: de natuurlijke- of rechtspersoon die de vakantieaccommodatie aan de huurder verhuurt.
1.4 Overeenkomst: de huurovereenkomst tussen de verhuurder en de (hoofd) huurder.
1.5 Huurvoorwaarden: de onderhavige door de verhuurder gehanteerde huurvoorwaarden.
1.6 Eurochalets: (verder te noemen als EC), handelsnaam van de besloten vennootschap ‘O&S Vakanties B.V.’, die bemiddelt bij totstandkoming van de huurovereenkomst tussen verhuurder en huurder met betrekking tot de vakantieaccommodatie, en hiernaast in de hieronder genoemde gevallen als gevolmachtigde van de verhuurder optreedt.
1.7 Website: de website van EC met internetadres www.eurochalets.nl

2. TOEPASSING
2.1 De huurvoorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst, alsmede op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten met en diensten van de verhuurder, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
2.2 De huurvoorwaarden worden, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de (hoofd)huurder ter hand gesteld dan wel verwezen wordt naar de digitale variant.

3. OVEREENKOMST
3.1 De overeenkomst komt tot stand tussen de verhuurder en de huurder.
3.2 Huurder dient 24 jaar of ouder te zijn.
3.3 Indien de overeenkomst wordt gesloten via bemiddeling door EC en via de website, komt de overeenkomst tot stand door het verstrekken van de boekingsopdracht op de website van EC. Indien de overeenkomst telefonisch via bemiddeling door EC wordt gesloten, komt de overeenkomst tot stand op het moment waarop de boekingsopdracht door de huurder telefonisch aan EC wordt gegeven. EC bevestigt een boeking via de website per e-mail uiterlijk binnen 24 uur na de boekingsopdracht. Overige boekingen worden zo spoedig mogelijk door EC bevestigd.
3.4 Indien de bevestiging onjuistheden bevat, dient de huurder daarvan binnen twee werkdagen na de reservering melding te maken bij EC.
3.5 EC is namens de verhuurder gerechtigd een boeking te weigeren in verband met de (jeugdige) leeftijd en de omvang van een groep huurders. Ook kunnen in een dergelijk geval nadere voorwaarden worden gesteld, zoals betaling van een (extra) borgsom.
3.6 EC behoudt zich het recht voor om te allen tijde - zonder opgave van redenen - te
weigeren een reservering in behandeling te nemen.
3.7 De boekingsopdracht is direct bindend. Op de overeenkomst is het wettelijk herroepingsrecht (afkoelperiode) niet van toepassing.

4. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST
4.1 Indien u, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de overeenkomst
wenst aan te brengen is EC niet verplicht die te accepteren. Het is ter vrije keuze van
EC om te bepalen of en in hoeverre die wijzigingen door haar worden geaccepteerd. In het
geval EC uw wijzigingen accepteert, kan EC u € 35,00 wijzigingskosten in rekening
brengen.

5. IN-DE-PLAATSSTELLING
5.1 Het is de huurder en andere gebruikers niet toegestaan de accommodatie onder
welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan anderen dan de in de overeenkomst
genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij hierover met EC is overlegd en
schriftelijk is bevestigd door EC.
5.2 Indien huurder en EC zijn overeengekomen dat huurder en/of één of meer gebruikers worden vervangen, blijft u naast de huurder en/of gebruikers die u en/of andere gebruikers
vervangen hoofdelijk aansprakelijk tegenover EC voor de betaling van het nog
verschuldigde gedeelte van de huursom, de wijzigingskosten (zie art. 4.1) en eventuele
extra kosten als gevolg van de vervanging en eventuele annuleringskosten.

6. HUURSOM EN BETALING
6.1 De verhuurder heeft EC gemachtigd om de huursom namens hem of haar te incasseren.
6.2 De huursom van accommodaties buiten de Eurozone zijn gebaseerd op de koers ten
tijde van publicatie. Indien de koers daartoe aanleiding geeft, behoudt EC zich het recht voor om correcties in de huursom aan te brengen op het tijdstip van de tweede betaling. Dit in overleg met de klant.
6.3 De (hoofd)huurder dient binnen acht kalenderdagen na dagtekening van de bevestiging als bedoeld in artikel 3.3, 50% van de huursom vermeerderd met de reserveringskosten en verzekeringspremies te voldoen door storting of overmaking op het IBANnummer vermeld op de bevestiging.
6.4 De restanthuursom dient uiterlijk acht weken voor aanvang van de huurperiode aan EC te zijn voldaan op de hierboven onder artikel 6.3 vermelde wijze.
6.5 Bij boekingen binnen acht weken voor aanvang van de huurperiode dient de gehele huursom terstond na dagtekening van de bevestiging overgemaakt te worden op de hierboven onder artikel 6.3 vermelde wijze.
6.6 Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is de (hoofd)huurder vanaf de dag dat die termijn is verlopen in verzuim, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling zijdens EC benodigd zal zijn. De huurder is vanaf dat moment de wettelijke rente verschuldigd.
6.7 Zodra de huurder in verzuim is, is EC gerechtigd om de overeenkomst namens de verhuurder te annuleren. De huurder is in dat geval de annuleringskosten verschuldigd zoals in artikel 7.2 beschreven.
6.8 De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van verhuurder met betrekking tot de invordering van het aan verhuurder verschuldigde en niet - tijdig - betaalde, komen voor rekening van de (hoofd)huurder. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15 % van de hoofdsom van de vordering, tenzij dit bedrag, de incassowerkzaamheden en het verschuldigde bedrag in aanmerking nemende, onbillijk is. Voor de gerechtelijke kosten geldt dat de daadwerkelijk in redelijkheid gemaakte kosten dienen te worden vergoed.

7. ANNULERING
7.1 Een verzoek tot annulering van de overeenkomst dient te worden gericht aan EC, die het verzoek namens de verhuurder in behandeling zal nemen.
7.2 De huurder annuleert tegen voldoening van de volgende annuleringskosten:
a. bij annulering tot 56 dagen voor aanvang van het verblijf: 50% van huursom;
b. bij annulering tot 42 dagen voor aanvang van het verblijf: 75% van huursom;
c. bij annulering tot 0 dagen voor aanvang van het verblijf: 100% van huursom.
7.3 Het annuleren van een boeking door de (hoofd)huurder geldt ook als annulering voor medehuurders.
7.4 Een annulering die op een zaterdag of zondag wordt gedaan of op een in Nederland geldende feestdag, geldt als zijnde gedaan op de eerstvolgende in Nederland geldende werkdag.
7.5 U kunt zich tegen dit risico verzekeren door tegelijk met uw reservering een
annuleringsverzekering af te sluiten. Kijk op www.eurochalets.nl voor meer informatie
omtrent voorwaarden en/of premies.
7.6 Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen aanvangsdatum zonder nadere kennisgeving
niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering.

8. HUISDIEREN
8.1 In de meeste accommodaties is het niet toegestaan om huisdieren mee te nemen. Uitzonderingen staan vermeld op de website bij de betreffende woning. Indien u een huisdier meeneemt en dit niet aan EC meldt kan uw huisdier geweigerd worden. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de huurder.

9. AANSPRAKELIJKHEID HUURDER(S)
9.1 De (hoofd)huurder is jegens de verhuurder aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die tijdens de huurperiode van het chalet voor de verhuurder ontstaat als gevolg van het verblijf, ongeacht of deze schade werd veroorzaakt door handelen of nalaten van de (hoofd)huurder en / of medehuurders, of door derden die zich door hun toedoen in de vakantiewoning bevinden, dan wel door enig dier of een zaak die zij onder zich hebben.

10. KLACHTEN EN AANSPRAKELIJKHEID
10.1 Door de huurder geconstateerde gebreken van het chalet dient de huurder onverwijld en binnen 24 uur na het ontstaan of het constateren daarvan, te melden aan de beheerder en aan EC.
10.2 Indien het gebrek een niet aan huurder toe te rekenen eigenschap of staat van het chalet betreft, als gevolg waarvan het chalet de huurder niet het genot verschaft dat deze op grond van de overeenkomst mocht verwachten, is de verhuurder gehouden het gebrek te herstellen. De huurder dient de verhuurder altijd in de gelegenheid te stellen eventuele gebreken te herstellen.
10.3 Indien de klacht naar de mening van huurder door de verhuurder niet afdoende wordt opgelost, zal EC in een situatie als genoemd in artikel 10.2 in contact treden met verhuurder en tussen huurder en verhuurder bemiddelen teneinde te trachten een oplossing tot stand te brengen. EC kan namens de verhuurder tevens een financiële regeling met de huurder treffen. Het bepaalde in dit artikellid is nadrukkelijk een inspanningsverplichting van EC.
10.4 Indien geen minnelijke oplossing van de klacht wordt bereikt, zal EC, voor zover dit nog niet zou zijn geschied, op verzoek van de huurder de ter hare beschikking staande gegevens van de verhuurder aan hem kenbaar maken teneinde de huurder in de gelegenheid te stellen een eventuele vordering jegens de verhuurder in te stellen.
10.5 De verhuurder is, met inachtneming van onderstaande beperkingen, jegens de huurder aansprakelijk indien de huurder vermogensschade heeft geleden als gevolg van een toerekenbaar tekortschieten door de verhuurder in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
10.6 De verhuurder is niet aansprakelijk voor zover de huurder eventuele schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reisverzekering of annuleringsverzekering.
10.7 De aansprakelijkheid voor schade en kosten die de huurder in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf mocht lijden, wordt uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld van verhuurder.
10.8 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van de verhuurder voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de huurder beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de verhuurder.

11. ONTBINDING VAN OVEREENKOMST
11.1 De verhuurder is gerechtigd om de overeenkomst schriftelijk of per e-mail per direct te ontbinden en de onverwijlde ontruiming van de accommodatie te eisen, als de huurder zijn zorgplicht voor het chalet ernstig verzaakt, als hij meer of andere personen en/of dieren in het chalet onderbrengt dan toegestaan volgens de overeenkomst, of als hij schade toebrengt aan het chalet, als hij voor overlast zorgt, of anderszins zijn verplichtingen als goed huurder niet nakomt. In een dergelijk geval heeft de huurder geen recht op restitutie van (een deel van) de huursom, en is de huurder gehouden de schade te vergoeden die de verhuurder lijdt ten gevolge van het handelen of nalaten van de huurder.
11.2 Indien de verhuurder het chalet niet kan leveren ten gevolge van omstandigheden die hem niet kunnen worden toegerekend, is de verhuurder gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden. De huurder krijgt in dat geval zijn huursom terug doch heeft geen recht op enige vergoeding van kosten of schade. De verhuurder zal zich in zo een geval inspannen om de huurder een zo gelijkwaardig mogelijk alternatief te bieden voor dezelfde of een andere periode.
11.3 De verhuurder kan bij de uitvoering van de rechten en verplichtingen op grond van de leden 11.1 en 11.2 worden vertegenwoordigd door EC.

12. SLOTBEPALINGEN
12.1 Het is de huurder niet toegestaan het chalet onder te verhuren of anderszins aan derden in gebruik te geven of ter beschikking te stellen mits vooraf door EC hierop is akkoord gegeven.
12.2 Indien de verhuurder zich in enig geval niet op enige bepaling van de algemene voorwaarden beroept, dan wel daarvan afwijkt, brengt dit niet met zich mee, dat hij zich in de volgende gevallen niet meer op deze algemene voorwaarden zal kunnen beroepen.
12.3 Huurder dient zich te houden aan de door verhuurder vastgestelde regels. Dit reglement treft u in de accommodatie aan.
12.4 Conform de lokale verordeningen is huurder, desgevraagd, verplicht zich bij de ’check-in’
te legitimeren. Indien huurder geen legitimatiebewijs kan tonen, kan of mag de
verhuurder de huurder niet onderbrengen.
12.5 Voor het plegen van noodzakelijk onderhoud zult u zonder recht op vergoeding
toestaan dat tijdens uw verblijf aan de accommodatie of overige faciliteiten werkzaamheden
worden uitgevoerd.
12.6 Kennelijke druk- en zetfouten binden EC niet. Met deze algemene voorwaarden
vervallen alle voorgaande publicaties.
12.7 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, waarop deze huurvoorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Dit zal worden toegepast door de absoluut bevoegd rechter in het arrondissement Dordrecht.